Prawo przyciągania, a pieniądze.

Negatywne uczu­cia zwią­za­ne z pie­niędz­mi odpycha­ją pie­nią­dze i zmniej­sza­ją ich ilość. Za każ­dym ra­zem, gdy masz pre­ten­sje do pie­nię­dzy, uszczu­plasz je co­raz bar­dziej.

Je­śli z pie­niędz­mi wią­żesz ta­kie uczu­cia jak za­zdrość, roz­cza­ro­wa­nie, zmar­twie­nie albo strach, nie mo­żesz otrzy­mać wię­cej. Pra­wo przy­cią­ga­nia mówi, że po­do­bień­stwa się przy­cią­ga­ją. Je­śli masz do siebie pretensje, że nie masz dość pie­nię­dzy, otrzy­masz wię­cej ne­ga­tyw­nych sytuacji powodu­jących nie­do­sta­tek pie­nię­dzy. Mar­twisz się o pie­nią­dze? Przy­cią­gniesz do siebie sy­tu­acje po­wo­du­ją­ce zmar­twie­nie.

Co robić? Mu­sisz zi­gno­ro­wać swo­ją obec­ną sy­tu­ację i brak pie­nię­dzy. Być może obec­nie tego do­świad­czasz, zastanawiasz się, za co będziesz żyć, opłacić rachunki. Nie mo­żesz być wdzięcz­ny człowiekiem za pie­nią­dze i jed­no­cze­śnie zamartwiać się z powodu braku. Nie mo­żesz odczuwać wdzięczności za pie­nią­dze i jed­no­cze­śnie bać się, że stracisz ich część lub całość.

G­dy je­steś wdzięcz­ny, nie tyl­ko po­wstrzy­mu­jesz ne­ga­tyw­ne my­śli i uczu­cia, któ­re od­py­cha­ją pie­nią­dze od Cie­bie, ale przyciągasz pie­nią­dze, i co tylko pragniesz.